SR

Prosjektene

NY RUTEMODELL for trikken i oslo / innfasingsplan sl18 
2019 - 2021 
kUNDE: RUTER AS OG SPORVEIEN TRIKKEN AS

Utredning av ulike rutemodeller ut fra markedspotensial, driftseffektivitet, infrastrukturkapasitet og effekt for
langsiktig byutvikling. Analyse i RTM. Prosjektet instilte på ny forsterket rutemodell som fases inn i perioden 2021-2024, i tråd med leveranse av 87 nye trikker av type SL18. 

 

bistand ved Innkjøp av busstjenester
2019 - 2021
KUNDE: RUTER AS

Bistand i forbindelse med en rekke bussanbud bl.a. Oslo Indre by og minibuss bl.a. Follo og Romerike. Ansvar for spesifikasjon av bussmateriell. Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, evaluering og forhandlinger.   


 

prinsipper for rutetilbudet / mobilitetskonsept 2030 kristiansand
2020-2021
KUNDE: Agder Kollektivtrafikk AS

Kollektivbetjening av forskjellige markeder krever ulike løsninger. Prosjektet etablerte prinsipper for rutetilbud for ulike geografiske markeder i Agder, basert på ulik markedsstørrelse og transportavstandm og med krav til økonomisk bærekraftig bestillingstransport i distriktene. I byområdene er tilbudsstandarden høy. Prinsippene ble detaljert ut i form av mobilitetskonsept for Kristiansandsregionen, med utgangpunkt i trender innen den nye mobiliteten. Underlag til byvekstavtalen (foto: AKT). 

nytt rutetilbud bodø 2021 / KOLLEKTIVPLAN 2020-2032
2018 - 2021
KUNDE: Nordland fylkeskommune

Bybussen i Bodø kan vise til 75 % passasjervekst siden 2012, og er et nasjonalt utstillingsvindu når det gjelder forenkling og styrking av tilbudet. I rulleringen av trafikkplanen inngikk markedsanalyser, evaluering av dagens tilbud, byutviklingsperspektiver og infrastrukturbehov. Senere operasjonalisering av trafikkplanen ved å utvikle rutetabeller fra oppstart høsten 2021, basert på 100 % el-busser med endepunktslading.

mobilitetstilbud ålesund
2020 - 2021
Kunde: ålesund kommune og fram møre og romsdal fylkeskommune 

Et trafikkplanarbeid med helhetlig gjennomgang av rutetilbud og transportmarked i Ålesund og omegn. Forslag til omprioritering og styrking av rutetilbudet, sammen med infrastruktur og andre tiltak. Kjøretidsanalyser og tiltak for økt punktlighet. Faglig innspill til Bypakken. 

tRAFIKKPLAN KONGSBERG OG MIDTFYLKET
2019 - 2020
KUNDE: BRAKAR AS 

Markedsanalyser, evaluering av dagens tilbud og utarbeidelse av ruteplaner for ny anbudsperiode. Et stort geografisk ruteområde med ulik trafikk og behov. Vurdering og simulering av bestillingstransport som konsept for spredtbebygde områder.

TRAFIKKPLANer vestfoldbyene 
2017 - 2o20
KUNDE: Vestfold Kollektivtrafikk AS

For tidligere Vestfold Kollektivtrafikk AS har SR utarbeidet trafikkplaner for Larvik (2017), Tønsberg (2018), Sandefjord (2019), Horten (2019) og Holmestrand-Sande (2020). 

Trafikkplanene er en helhetlig gjennomgang av markedene og analyse av dagens rutetilbud og ressursforbruk, Trafikkplanene leder fram til forlag om optimalisering av rutetilbudet for å oppnå økt konkurransekraft, med forslag til infrastrukturtiltak som forsterker de gode effektene ved planen.  

Se https://www.vkt.no/om-oss/strategi-trafikkplaner-og-rapporter/

markedsoversikt ferje 
LØPENDE
fOR KUNDE

SR leverer løpende oversikt over det norske ferjemarkedet, herunder hvilke fartøy som er tilknyttet ulike samband og kontrakter. Markedsandel pr rederi og status byggeland for nytt materiell. Innsikt i tilgjengelig materiell er vesentlig for anbudsstrategi. 

behovsanalyse og lokaliseringsanalyse bussanlegg
2019 - 2020
FOR RUTER AS

Utredning av langsiktig behov for bussanleggskapasitet, som følge av tilbudsutvikling, økt etterspørel, nye mobilitetsløsninger og effekter av nye erergibærere. Operasjonalisering av vekstmål for kollektivtrafikken, og beregning av trafikkvekt i ulike geografiske deler av Ruterområdet. Lokaliseringsanalyse i GIS som pekte på ideell lokalisering som minimerer tomkjøring (foto: Ruter As/RedInk)

ruteplanlegging luftfart
2020 - 2021
FOR KUNDE

Utredning av markedsbehov, dialog med storkunder som helseforetak og NHO. Markedsanalyser av kapasitet, kartlegging av aktuelle flytyper for FOT-rutene. Kartlegging av flytyper og operatører og innspill til anbudsstrategi  (foto: Andreas Drevvatne).  

NYTT LINJENETT I BERGEN NORD MED BYBANE TIL ÅSANE
2018
KUNDE: SKYSS

I forkant av detaljert planlegging av bybanens trasé til Åsane, utredet SR behovet for buss i korridoren. Busstilbudet legges om til delvis å erstattes av Bybanen, dels mate til Bybanen og dels gi supplerende kapasitet. Dette var vesentlige avklaringer for den videre og mer detaljerte planlegging av infrastruktur med tilhørende arealbehov.

UNDERVISNINGSOPPLEGG PÅ NTNU
LØPENDE 
ntnu

Siden 2016 har SR undervist neste generasjons ruteplanleggere ved logistikkutdanningen på NTNU, organisert under Institutt for
industriell økonomi og teknologiledelse. Vi legger vekt på praktisk
tilrettelegging av faget, øvingsoppgaver og case, på kurset 
SMF2300 Ruteplanlegging og optimalisering. 3. års studentene er stadig på jakt etter relevante bacheloroppgaver for transportselskaper, og vi formidler gjerne kontakt. 

 

 

Se flere prosjekter

Strategisk Ruteplan AS
Storgata 9
2815 Gjøvik

Org.nr. 915 644 155 MVA