SR

Prosjektene

NY RUTEMODELL FOR TRIKKEN I OSLO
RUTER AS OG SPORVEIEN TRIKKEN AS
2019 - 2020

87 nye trikker leveres i tiden fram til 2024. Prosjektet vurderte
ulike rutemodeller mht. markedspotensial, kapasitet, effekt for
byutvikling og finansielle vurderinger. Analyse i regional
transportmodell.

UNDERVISNINGSOPPLEGG PÅ NTNU
NTNU
LØPENDE

I 4 år har vi undervist neste generasjons ruteplanleggere ved logistikkutdanningen
på NTNU, som er organisert under Institutt for
industriell økonomi og teknologiledelse. Vi legger vekt på praktisk
tilrettelegging av faget, øvingsoppgaver og case, og kurset heter
SMF2300 Ruteplanlegging og optimalisering.

KOLLEKTIVPLAN BODØ 2020-2032
2018 - 2019
KUNDE: Nordland fylkeskommune

Bybussen i Bodø kan vise til 75 % passasjervekst siden 2012, og er
et nasjonalt utstillingsvindu når det gjelder forenkling og styrking av
tilbudet. I rulleringen av trafikkplanen inngikk markedsanalyser,
evaluering av dagens tilbud, byutviklingsperspektiver og infrastrukturbehov.
Trafikkplanen leder fram til forslag om styrket trafikktilbud
som ligger til grunn for nytt anbud 2021 og oppstart el-busser.

TRAFIKKPLAN HORTEN
2019
KUNDE: Vestfold Kollektivtrafikk AS

Helhetlig gjennomgang av rutetilbud og transportmarked i Horten
og omegn. Foreslå tilbudsforbedringer og optimalisere dagens linjer
for å oppnå økt konkurransekraft.

FREMKOMMELIGHETSSTRATEGI
2018 - 2019
KUNDE: Agder Kollektivtrafikk AS

Forslag til fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken i Kristiansand
og Arendal, mtp. snarlig gjennomføring som bidrag til å
redusere kjøretidene med buss og sikre kollektivtrafikken økt
konkurransekraft på kort og lang sikt.

NYTT BUSSTILBUD HAMAR 2020 OG BISTAND TIL ANBUDSPROSESSEN
2018 - 2019
KUNDE: Hedmark Trafikk FKF

Utredning av nytt bybusstilbud på Hamar fra 2020 som prioriteter markedene med størst potensial. Bistand til anbudsgruppa.
Ledet to dialogkonferanser med bussleverandører og operatører.

NYTT LINJENETT I BERGEN NORD MED BYBANE TIL ÅSANE
2018
KUNDE: SKYSS

I forkant av detaljert planlegging av bybanens trasé til Åsane, utredet vi behovet for buss i korridoren. Busstilbudet legges om til delvis å erstattes av bybanen, dels mate til bybanen og dels gi supplerende kapasitet. Dette er vesentlige avklaringer for infrastruktur og arealbehov.

Trafikkplan Arendal
2017 - 2018
KUNDE: Agder Kollektivtrafikk AS

Markedsanalyser og gjennomgang av dagens rutetilbud. Forslag til nytt styrket tilbud, i tråd med målene i ATP, som grunnlag for prioritering av økte midler til driftstiltak.

Se flere prosjekter

Strategisk Ruteplan AS
Nedre Torvgate 6
2815 Gjøvik

Org.nr. 915 644 155 MVA