SR

Kompetanse

Ruteplanlegging og optimalisering av rutenettverk

Vår spisskompetanse er ruteplanlegging innen kollektivtrafikk, ferje og fly. Vi utvikler rutetilbud som svarer på konkrete markedsbehov, og utnytter ressursene på best mulig måte.

En vanlig leveranse består av en trafikkplan, som normalt inneholder analyse av markedspotensial og etterspørsel etter dagens tilbud, konkrete forslag til endringer i rutetilbud og omprioritering av ressursinnsatsen, og vurderinger av støttende infrastrukturtiltak. Vi foretar beregninger for å vurdere effekter av nye tiltak. Trafikkplanen tilhører det taktiske nivået av planer, mellom strategi og operativ drift, og følges gjerne av et bussanbud eller annen anskaffelse i etterkant.

Ofte leverer vi kunden også detaljerte og gjennomførbare
rutetabeller og vognrotasjonsplaner. Det innebærer at vi har
detaljert innsikt om arbeidstidsbestemmelser og skiftordninger.

Markedsanalyser og kollektivstrategi

Markedsanalyser er grunnlaget for markedsorientert tilbudsutvikling. Når målet er markedssuksess, målt i flere kunder og økt markedsandel for kollektivtrafikk og nullvekst i biltrafikken, er marked og kundebehov utgangspunkt for utvikling av trafikktilbudet.

SR baserer sine analyser på markedsledende analyseverktøy, samt predikert etterspørsel ved bruk av maskinlæring gjennom egenutviklet software – Public Transport Tool. Vi kjører ArcGIS fra Geodata. På utvikling av dynamiske ruteplanleggingsmoduler, spesialiserte transportanalyser, trafikksimuleringer og visualisering, samarbeider vi med de beste i bransjen.

MILJØVENNLIGE TRANSPORTLØSNINGER

Kollektivtrafikkens miljøbidrag handler om å erstatte bilreiser,
og produsere tilbudet til lavest mulig utslipp. Nullutslippsløsninger omfatter energibærere som elektrisitet, hydrogen og biogass, eventuelt en flåte bestående av en kombinasjon av disse. SR gir råd om teknologivalg, som henger sammen med rutetilbudet som skal kjøres, tilgang på innsatsfaktorer og balanseres mot tilgjengelig økonomisk ramme. Vi er godt oppdatert på aktuelle innovasjoner innen buss, og har et stort engasjement innen elektrifisering av rutetilbud. Vi beregner energibehov og gir råd angående teknologivalg, det være seg el-busser med depotlading, endepunktslading eller IMC.

ANBUDSBISTAND

SR gir råd om anskaffelsesstrategi og inngår ofte som integrert del i kundens anbudsteam for innkjøp av transporttjenester. Vår leveranse handler ofte om materiellspesifikasjon, rutebeskrivelser samt bistand til evaluering og eventuelle forhandlinger. Vi kjenner regelverket for offentlige kjøp inngående, og bistår kundene til å gjøre gode, bærekraftige anskaffelser. Vår erfaring spenner fra ferje, fly, buss til minibuss og spesialtransport.

Strategisk Ruteplan AS
Storgata 9
2815 Gjøvik

Org.nr. 915 644 155 MVA